Legendary Weapons Shu Pack 1

Legendary weapons for your Shu officers will be added


Enjoy fighting battles in an all-new way

■Conten


Legendary Weapons for


Zhao Yun, Guan Yu, Zhang Fei, Zhuge Liang, Liu Bei, Ma Chao, Huang
Zhong, Pang Tong, Yueying, Xu Shu, and Fa Zhen

■How to us


You can change Weapons from camp by selecting "Weapons" - "Equip
Weapons".